Dobrohošť
OBECDobrohošť

Adresa
Obecní úřad Dobrohošť, Dobrohošť 18 
380 01 Dobrohošť

Telefon a e-mail:
Tel.: +420 724 192 927
E-mail: obec@radnice-dobrohost.cz

Úřední hodiny:
Dle domluvy

Na webových stránkách se pracuje!!!

GDPR

Kontakt na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů:

Šárka Pykalová

 • telefon: 384 422 342, 605 888 200
 • e-mail: obec@hrisice.cz

Informace k ochraně osobních údajů

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne     27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení GDPR“).

Obec Dobrohošť, Dobrohošť 18, 380 01 Dačice, IČ 00512788 jako správce/zpracovatel prohlašuje, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a chráněny v souladu s Nařízením GDPR a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a rovněž se zásadami stanovenými v Nařízení GDPR:

Zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování.

Účelové omezení (zpracovávání osobních údajů jen pro určité výslovně vyjádřené a legitimní účely).

Minimalizace osobních údajů (dochází ke zpracovávání osobních údajů pouze v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k danému účelu).

Přesnost a aktuálnost (organizace dbá na to, aby nepřesné, chybné či neaktuální osobních údajů byly bezodkladně opraveny nebo vymazány).

Omezené uložení (osobní údaje jsou v organizaci uloženy po dobu ne delší, než je nezbytně nutné pro účely, pro které jsou zpracovávány a dále dle schváleného spisového plánu správce pouze pro účely archivnictví v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy).

Integrita a důvěrnost (osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným
či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením).

Obec Dobrohošť zpracovává vaše osobní údaje pouze z následujících právních titulů pro zpracování osobních údajů:                  

 • Plnění právní povinnosti ‐ právní předpis po správci požaduje, aby osobní údaj zpracovával, resp. aby prováděl určitou činnost, pro kterou je zpracování osobních údajů nezbytné. Tento právní titul je u správce, jakožto orgánu veřejné moci, velmi frekventovaný.
 • Plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci ‐ zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Jedná
 • se například o situace, kdy je správci dáno určité oprávnění stanovené v právním předpisu.
 • Plnění smlouvy ‐ správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro účely související
 • s provedením opatření přijatých před uzavřením smlouvy nebo plněním smluvních vztahů obou smluvních stran, jedná se např. o zpracování osobních údajů za účelem uzavření nájemní smlouvy.
 • Souhlas ‐ v případě, že správce zpracovává osobní údaje subjektu pro účely, které nelze zařadit pod účely uvedené výše, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany subjektu, který je projevem svobodné vůle. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, svobodné a nepodmíněné. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Oprávněný zájem ‐ právní titul oprávněného zájmu správce se uplatňuje u takových zpracování osobních údajů, kde převažují legitimní zájmy či práva správce nad zájmy či právy subjektu údajů, a to při zohlednění přiměřeného očekávání subjektů údajů na základě jeho vztahu se správcem. Jedná se např. o ochranu majetku správce, života a zdraví zaměstnanců, osob vstupujících do objektů správce.
 • Ochrana životně důležitého zájmu ‐ v případě, kdy je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tento právní titul se využije pouze výjimečně v případě přírodních pohrom, nehod, požárů apod.

Podle nařízení GDPR má subjekt údajů následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, které se o subjektu údajů zpracovávají (čl. 15),
 • právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů (čl. 16),
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“) v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17),
 • právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18),
 • právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20),
 • právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno výše uvedené nařízení.
 • Pověřencem pro ochranu osobních údajů podle článku 37 odst. 7 nařízení je pro Obec Dobrohošť, Dobrohošť 18, 380 01 Dačice, IČ 00512788, Šárka Pykalová, telefon: 384 422 342, 605 888 200, e‐mail: obec@hrisice.cz

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ LZE UPLATŇOVAT:

 • písemně poštovní zásilkou na adrese správce nebo pověřence, kde podpis subjektu nemusí být úředně ověřen, avšak v případě pochybností s identifikací žadatele může správce takový požadavek vznést; osobní písemné doručení na podatelnu, kde dojde k ověření totožnosti,
 • e‐mailem, kde musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem,
 • datovou schránkou.

Zpracovává‐li obec Dobrohošť  osobní údaje na základě souhlasu, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný:

 • zasláním zprávy na e‐mailovou adresu: obec@radnice-dobrohost.cz přičemž v některých případech může být subjekt údajů vyzván k další identifikaci,
 • zasláním zprávy do naší datové schránky, ID datové schránky: nbib7kz
 • zasláním dopisu na kontaktní osobu: Obec Dobrohošť, Bc. Petra Javůrková, Dobrohošť 12, 380 01 Dačice, přičemž v některých případech může být subjekt údajů vyzván k další identifikaci.
 • Obec Dobrohošť, jako správce osobních údajů, žádné úhrady nákladů v souvislosti se zpracováním žádosti subjektu údajů podle nařízení GDPR nevybírá.

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

dnes, úterý 25. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 14 °C
středa 26. 6. déšť 17/14 °C
čtvrtek 27. 6. déšť 22/13 °C
pátek 28. 6. slabý déšť 22/14 °C